สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ 02-142-1183 และ 02-141-6687 โทรสาร 0-2143-8018
หรือทาง E - mail  Kanistha.n@mdes.go.th
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะพิจารณาดำเนิน การแก้ไขให้หลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มีนาคม (ขยายวันเปิดรับสมัครถึง 7 เมษายน 2563) ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://mdes.thaijobjob.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 มีนาคม (ขยายวันเปิดรับชำระค่าสมัครถึง 8 เมษายน 2563)  โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
                                                                          

ช่องทางการชำระเงิน

เวลาที่รับชำระเงิน

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 
(ทุกสาขาทั่วประเทศ)

เวลาทำการของธนาคาร

2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

เปิดรับชำระเงิน วันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ ในวันที่  8 เมษายน 2563 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
(
INTERNET BANKING)


5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 16 เมษายน 2563  ทางเว็บไซต์  https://mdes.thaijobjob.com/
7. คำถาม :  พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิสอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่ 16 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://mdes.thaijobjob.com/
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทรศัพท์ 02-142-1183 และ 02-141-6687 โทรสาร 0-2143-8018 ในวันเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob