สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เบอร์โทร 02-1416687   02-1421183 เบอร์โทรสาร 02-1438018
e-mail  kanistha.n@mdes.go.th
 
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะพิจารณาดำเนิน การแก้ไขให้หลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://mdes.thaijobjob.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2563 โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
                                                                          

ช่องทางการชำระเงิน

เวลาที่รับชำระเงิน

 

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 
    (ทุกสาขาทั่วประเทศ)เวลาทำการของธนาคาร


2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (
ATM)
เปิดรับชำระเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ไม่เกินเวลา 22.00 น.


3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
  (
INTERNET BANKING)

4) ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น

    Krungthai Next

 

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 4 ธันวาคม 2563  ทางเว็บไซต์  https://mdes.thaijobjob.com/
7. คำถาม :  พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิสอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://mdes.thaijobjob.com/
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทรศัพท์ เบอร์โทร 02-1416687   02-1421183 เบอร์โทรสาร 02-1438018 ในวันเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob