สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

 1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ 02-142-1183 และ 02-141-6687 โทรสาร 0-2143-8018
หรือทาง E - mail  Kanistha.n@mdes.go.th

ภายในวันที่ 2 มกราคม 2563
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะพิจารณาดำเนิน การแก้ไขให้หลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://mdes.thaijobjob.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2562  โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
                                                                          

ช่องทางการชำระเงิน

เวลาที่รับชำระเงิน

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 
(ทุกสาขาทั่วประเทศ)

เวลาทำการของธนาคาร

2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

เปิดรับชำระเงิน วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ ในวันที่  30 ธันวาคม 2562 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
(
INTERNET BANKING)


5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 400 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 13 มกราคม 2562  ทางเว็บไซต์  https://mdes.thaijobjob.com/
7. คำถาม :  พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิสอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่ 13 มกราคม  2562 ทางเว็บไซต์ https://mdes.thaijobjob.com/
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทรศัพท์ 02-142-1183 และ 02-141-6687 โทรสาร 0-2143-8018 ในวันเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob