สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ 02-142-1183 และ 02-141-6687 โทรสาร 0-2143-8018
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะพิจารณาดำเนิน การแก้ไขให้หลังจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://job.mdes.go.th/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินผ่านทางช่องทางการชำระเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ตั้งแต่วันที่  6 - 13 มิถุนายน 2562  โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้                                                                           

ช่องทางการชำระเงิน

เวลาที่รับชำระเงิน

1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 
(ทุกสาขาทั่วประเทศ)

เวลาทำการของธนาคาร

2) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

เปิดรับชำระเงิน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ ในวันที่ 13มิถุนายน 2562 ปิดรับชำระเงิน เวลา 22.00 น.

3) อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
(
INTERNET BANKING)


5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเมื่อไร
คำตอบ :  สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://job.mdes.go.th/ 
7. คำถาม :  พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://job.mdes.go.th/ 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่  กลุ่มงานบริการงานบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทรศัพท์ 02-142-1183 และ 02-141-6687 โทรสาร 0-2143-8018 ในวันเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob